Pengurusan Kewangan

PENGURUSAN KEWANGAN

Memastikan bayaran bil dan invois dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen yang lengkap